Konkurs

III EDYCJA
KONKURSU DLA MŁODYCH MUZYKÓW MŁODA SCENA JAZZOWA

Klub Żak w Gdańsku (80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 195/197, www.klubzak.com.pl), organizator Festiwalu Jazz Jantar 2016 ogłasza III edycję konkursu dla młodych muzyków Młoda Scena Jazzowa.

Konkurs jest adresowany do muzyków jazzowych, a zwłaszcza debiutantów, którzy nie ukończyli 35 lat. Wyróżnione trzy projekty zostaną włączone do programu Festiwalu Jazz Jantar 2016Szczegóły w Regulaminie Konkursu Młoda Scena Jazzowa

Regulamin Konkursu Młoda Scena Jazzowa 2016

1. Organizatorem konkursu jest Klub Żak z siedzibą w Gdańsku.

2. Podstawowy harmonogram konkursu:

a) ogłoszenie danej edycji konkursu: 24.03.2016;
b) 
termin składania aplikacji: 1.06.2016;
c) 
rozstrzygnięcie konkursu: 30.06.2016;
d) 
terminy planowanych koncertów Młodej Sceny Jazzowej 2016: 4-12.11.2016

3. 
Miejsce, termin i tryb złożenia aplikacji:
a) miejsce: Klub Żak, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 195/197 - adres e-mail: biuro@klubzak.com.pl,
b) 
termin: 1.06.2016, do g. 16.00 (liczy się data i godzina wpływu aplikacji do klubu);
c) 
tryb: aplikacja winna być złożona jako załącznik (wyłącznie plik w formacie Word) do listu elektronicznego wysłanego na adres biuro@klubzak.com.pl zatytułowanego „Młoda Scena Jazzowa 2016 - zgłoszenie wykonawcy (nazwa lub imię i nazwisko)………………..”;  

4. 
Podstawowe wymagania dla zgłaszanych projektów:
a) do konkursu można zgłaszać wyłącznie nowe, autorskie projekty, których trójmiejska premiera odbędzie się w ramach Festiwalu Jazz Jantar 2016;
b) 
do konkursu można zgłosić solowy projekt jazzowy lub projekt w wykonaniu zespołu jazzowego
c) 
długość planowanego koncertu: nie krótsza niż 30 minut,
d) 
wymagania techniczne zgłaszanych projektów muzycznych muszą być dostosowane do możliwości technicznych i wyposażenia Klubu Żak (Klub gwarantuje: nagłośnienie, fortepian/pianino i perkusję)  

5. 
W konkursie mogą uczestniczyć (wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie, w przypadku projektów więcej niż jednoosobowe - dotyczą wszystkich członków zespołu):
a) osoby pełnoletnie, urodzone po 24.03.1981;
b) 
muzycy jazzowi posiadający obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
c) 
debiutanci (soliści lub zespoły);
d) 
muzycy (soliści lub zespoły), którzy do dnia 30.06.2016 wydali maksymalnie jedną autorską płytę sygnowana nazwiskiem/nazwą zespołu aplikującego

6. 
W konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) laureaci poprzednich edycji konkursu (licząc od 2014 roku), 
b) p
rojekty muzyczne (materiał muzyczny) zgłoszone w poprzednich edycjach konkursu (licząc od 2014 roku).

7. 
Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) złożenie w terminie poprawnie wypełnionej aplikacji (załącznik nr 1 do regulaminu - do ściągnięcia ze strony Klubu Żak www.jazzjantar.pl);
b) 
spełnienie wymagań określonych w pkt 3, 4 i 5 niniejszego regulaminu;
c) 
aplikacje złożone po upływie wymaganego terminu, bez wymaganych załączników, wypełnione odręcznie lub w nieczytelny sposób oraz niespełniające wymagań określonych w pkt 3, 4 i 5 nie będą rozpatrywane;
d) 
za termin złożenia aplikacji uważa się datę i godzinę wpływu aplikacji na serwer Klubu Żak.

8. 
Pytania w sprawie konkursu należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres: biuro@klubzak.com.pl. Pytania w sprawie konkursu można zgłaszać do 25.05.2016.

9. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu, komentarze, aktualizacje będą zamieszczane wyłącznie na stronie Facebook.com/JazzJantar - w postach pod opisem wydarzenia-ogłoszenia o konkursie.

10. Rozstrzygnięcie konkursu:
a) 
projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane przez trzyosobową komisję, której skład i regulamin ustala Dyrektor Klubu Żak;
b) k
omisja wskaże 3 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Festiwalu Jazz Jantar 2016 / blok: Młoda Scena Jazzowa; 
c) 
wyniki konkursu, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Klubu, zostaną ogłoszone na stronie Facebook.com/JazzJantar i www.jazzjantar.pl. Upublicznione wyniki konkursu będą zawierały tylko informacje o projektach finalistów konkursu oraz dane statystyczne.

11. 
Realizacja:
a) w konkursie przewidziano środki przeznaczone na honoraria dla wykonawców: 600 zł brutto za koncert solowy, 1200 zł brutto dla duetu, 2000 zł dla zespołów liczących 3 wykonawców i więcej;
b) o
rganizator wskaże wykonawcom daty koncertów nie później niż 30 sierpnia;
c) f
inalistom konkursu pochodzącym spoza Trójmiasta Klub zagwarantuje nocleg (2 doby hotelowe [dzień przed koncertem i w dniu koncertu] lub 1 dobę hotelowa w dniu koncertu), ciepły posiłek w dniu koncertu oraz zwrot kosztów podróży na podstawie biletów autobusowych lub 2 klasą PKP na terenie Polski; 
d) o
rganizator nie ponosi kosztów transportu instrumentów i backline’u
e) o
rganizator nie zwraca kosztów podróży samochodem; 
f) o
rganizator zapewni finalistom konkursu profesjonalną promocję koncertów w ramach promocji Festiwalu Jazz Jantar 2016; 
g) z
miana składu osobowego zgłoszonego zespołu możliwa jest tylko w przypadku spowodowanym siłą wyższą (tj. chorobą lub kontuzją udokumentowaną zwolnieniem lekarskim). 

12. 
Dalsze szczegóły realizacji oraz wzajemnych zobowiązań zostaną ustalone w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy muzykami a Klubem Żak po ogłoszeniu wyników konkursu.

13. 
Jeżeli nie dojdzie do realizacji projektu na skutek działania siły wyższej (nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne, któremu żadna ze Stron nie mogła zapobiec) lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od woli którejkolwiek ze Stron (w szczególności siłę wyższą stanowi choroba Uczestnika konkursu udokumentowana zwolnieniem lekarskim) żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony.

14. 
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestników warunków konkursu i niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) w celu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu, w tym publikacji wyników oraz promocji spektakli. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

15. 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

16. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu.

17. 
Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.


Załączniki (Do pobrania):
Karta zgłoszenia (wzór) | .doc
Regulamin Konkursu  | .DOC